Skip to content Skip to footer

 Նարե Պետրոսյան և Սասուն Մարգարյան

Ցուցահանդես

 

  Արդյո՞ք դեռ հնարավոր է լինել full time artist (լրիվ դրույքով արվեստագետ), եթե արվեստագետը ստիպված է այլ աշխատանքով զբաղվել, որպեսզի կարողանա գոյատևել և ստեղծագործել: Նարե Պետրոսյանն ու Սասուն Մարգարյանը իրենց անձնական փորձառությունն են կիսում, հարցադրելով արվեստագետի ազատության, ստեղծագործելու ցանկության և արվեստագետի պարտադրված ներկայության միջև եղած հակասությունները:               Անհոգ ստեղծագործելու հաճույքը դարձել է անհնարին, երբ կա պարտադրված աշխատանքը: Արդյո՞ք դեռ հնարավոր է գտնել ժամանակ և ցանկություն՝ ստեղծագործելու այդ ամենօրյա կենցաղային հակասությունների մեջ:

Թ. Դ.

15 Հուլիս – 5 Օգոստոս

ՆՓԱԿ, 2023